top of page
Részletek a könyvről:

Mitől annyira forradalmi az egész?

Az elmúlt évtizedben egyre több hálózati marketingen keresztül működő ajánlat, termék, lehetőség jött szembe mindenkivel. Ezek nagy része egy-szerű átverés volt, más részük előnytelen ajánlat, viszont volt köztük olyan is, amelyik értéket teremtett, és sehogy máshogyan nem tudott volna eljutni hozzád. Ezek tisztességes lehetőséget hoztak.

 

Egy dolog teljesen biztos: a következő egy-két évtizedben ez még erő-södni fog. Sokan fogják felfedezni a hálózatos iparág igazi értékeit, és sokan fogják még kihasználni az emberek tudatlanságát és butaságát.

 

Ez rengeteg embernek fog pénzben, hitelességben, személyes kapcsola-tokban veszteségeket okozni. Ezt mindenki szeretné elkerülni és minden-ki szeretne segíteni ismerősein, családtagjain, barátain, hogy el tudják kerülni ők is!

 

Ha mindenki megértené és tisztában lenne azzal, hogy az összes cég összes ajánlata egyszerű gazdasági logikák és emberi értékrendek együttműködésén műlik, akkor ugyanúgy tudna mindenki nemet monda-ni a csalásokra is, mint ahogy a boltban szólsz, ha rosszul adták össze a számládat! Egyértelmű lenne, mert mindenki értené!

 

A törvényszerűségek adottak, 60 éve ugyanazok! Csak azon tudsz változ-tatni, hogy te is megismered őket, vagy inkább maradsz a lehetséges áldozatok között!

 

Ez a könyv azért egyedülálló, mert a célja, hogy te döntésképessé válj, és biztos tudásod legyen. Emiatt 2013 őszétől egyetemi oktatásban is fel fogják használni, egyelőre Magyarországon, de hamarosan világszerte is.

 

Olvasd el, és ajándékozd olyanoknak, akiken segíteni szeretnél! Minden egyes elolvasott példány ebből a könyvből pénzkidobást előz meg!

A könyv célja:

Ezzel a könyvvel meg tudsz takarítani nagyjából
1.000.000 Ft-ot! Olvasd el!

 

E-mail: 

info@h2mlm.com

 

Közösségi oldalak:

  • s-facebook
  • s-linkedin

Egytemek, ahol felvették már a H2MLM-et a mar-keting tananyagba:

AJÁNLÁSOK

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik kíváncsiak az MLM színfalak mö­götti világára, és szeretnék megismerni, hogy saját maguk számára mi­lyen lehetősé-geket rejthet az MLM, mint klasszikus módszer iparágtól függetlenül. Valóban hiánypótló könyv, mivel gyakorlati pél-dákkal szem­léltetve átfogó tudományági ismeretet ad minden olvasó számára.

 

dr. Novák Tünde 

jogász, közgazdász

Iránytű az MLM világához. Ez az első és legfontosabb benyomásom a könyvről. Ha valaki kezébe veszi ezt a művet elol-vasás céljával, akkor javaslom, hogy kezdje a fejezetek végén található kér-désekkel. Próbálja leírni spontán vála-szait eddigi ismeretei alapján, majd ol-vassa el a köny­vet, és válaszolja meg új-ra a kérdéseket. Ha összehasonlítja a könyv elol­vasása előtti és utáni válasza-it, és azt tapasztalja, hogy lényeges különb­ség van a két válaszsor között, akkor szavak nélkül is megérti, hogy mi-ért neveztem iránytűnek ezt a művet.

 

dr. Novák András

jogász, közgazdász

Azt gondoltam, nekem kínai a hálózat-építés, mert az én területem a sze­mélyi-ségfejlesztés. Ez a könyv rámuta­tott, hogy a kettő nem is áll távol egymástól: célkitűzés, kommunikáció, nézőpontok, ér­tékteremtés, bi­zalom, ké­pességeink fejlesztése. Mi ez, ha nem sze­mélyiség­fej­lesztés? Örömmel tölt el a tudat, hogy egy üzleti könyv­ben ekkora szerepet kap az önfejlesz­tés és az NLP szemlé­le­tét tük­röző ökológia, vagyis a következ­mé-nyek vizsgálata - utóbbit ugyanis még a személyiség­fejlesztők is elfe­lej­tik néha. Hálózat- és személyiség­építés egyben? Telitalálat!

 

Szűcs Tibor

NLP mester, Mindennapi NLP

www.mindennapinlp.hu

 

bottom of page